Home » Disclaimer faktoryoutlet.nl

Disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden doorslaggevend. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.
Detron ICT Solutions BV staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Detron ICT Solutions BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Detron ICT Solutions BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Detron ICT Solutions BV garandeert evenmin dat de faKTory Outlet site foutloos of ononderbroken functioneren.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
Detron ICT Solutions BV, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de faKTory Outlet site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logos). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de faKTory Outlet site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Detron ICT Solutions BV, de inhoud van de faKTory Outlet site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Detron ICT Solutions BV.
Op de faKTory Outlet site en op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2012 Detron ICT Solutions BV